Uvjeti za registraciju objekta

Da bi OPG mogao registrirati bilo koju od dopuštenih dopunskih djelatnosti, mora prije svega, raspolagati resursima za obavljanje odabrane dodatne aktivnosti. Za konkretnu dopunsku djelatnost to se prvenstveno odnosi na odgovarajuće poljoprivredne kulture upisane u Upisnik i posjedovanje objekta.

Budući da 50% i više sirovine u preradi na OPG mora potjecati iz vlastite proizvodnje, proizlazi da OPG koji želi registrirati preradu mora imati u svojim resursima određene površine voćnjaka ili oranica pod povrtnim kulturama.

Objekt u kojem će se obavljati prerada mora biti adekvatan namjeni i usklađen s propisima o hrani.

        1. Upis OPG-a u Upisnik

Da bi poljoprivredno gospodarstvo moglo registrirati objekt za preradu voća i povrća podrazumijeva se, prije svega, da je kao OPG upisano u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) prema sjedištu OPG-a.

        2. Registracija objekta

Način i korake u registraciji objekta za preradu voća i povrća propisuje Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/2015), na temelju Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15). 

OPG koji pokreće djelatnost prerade voća i povrća upisuje se u Upisnik registriranih subjekata i objekata, kao subjekt u poslovanju s hranom. Upisnik vodi Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije. Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za registraciju ministarstvu nadležnom za zdravlje.

Za nove subjekte prijava se podnosi prije početka rada u objektu, putem mrežne stranice Ministarstva zdravlja ili osobno podnošenjem pisanog zahtjeva nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije, ovisno o lokaciji objekta.

Za odobrene zahtjeve Ministarstvo izdaje Rješenje o upisu te izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata.

        3. Registracija dopunskih djelatnosti na OPG

OPG koje se želi baviti proizvodnjom džemova, sokova i drugih prerađevina od voća i povrća, ovisno o vrsti prerađevine, prodaji i obujmu prerade, po potrebi upisuje   i dopunske djelatnosti. Registracija dopunskih djelatnosti obavlja se također na APPRRR.

Više o svim dopunskim djelatnostima na OPG

Registraciju i bavljenje dodatnim djelatnostima na OPG regulira  Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, br. 76/14).

Nositelj dopunske djelatnosti može biti  nositelj OPG-a ili član OPG-a, uz suglasnost nositelja OPG-a. Pravo prodaje, uz nositelja imaju svi članovi OPG-a. Nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti, sukladno posebnim propisima.

 

Propisi koji reguliraju poslovanje objekta za preradu voća i povrća

Osim gore spomenutih propisa, vezanih za registriranje i poslovanje objekata i subjekata za preradu voća i povrća, svoje poslovanje isti trebaju uskladiti i s drugim propisima.

Prostori, u kojima se obavlja proces proizvodnje i prerade moraju udovoljavati uvjetima iz Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

Sva hrana, koja se stavlja u promet, bez obzira na mjesto prodaje, mora biti označena deklaracijom sukladno Zakonu o informiranju potrošača o hrani Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i Pravilnikom o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada.

Način pripreme, sastav i druge odrednice samog proizvoda voćnih prerađevina reguliraju i Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladi, pekmezu te zaslađenom kesten pireu te Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju.

Uz sve navedeno potrebno je da proizvođač dostavi dokaz da je upisan u registar poreznih obveznika što je regulirano nizom drugih propisa vezanih uz poreznu problematiku.

U tom dijelu ostaje otvoreno pitanje da li biti paušalni porezni obveznik, obveznik poreza na dohodak koji vodi poslovne knjige, da li biti obveznik poreza na dohodak, da li je poljoprivredno gospodarstvo i u kojem dijelu je obveznik fiskalizacije.

Sve navedeno odnosi se samo na obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali ako djelatnost poljoprivredne proizvodnje i prerade obavljate kao obrtnik ili kao trgovačko društvo te se na Vas primjenjuju drugi propisi.

Kao upraviteljica Zadruge s ovakvim i sličnim dilemama naših proizvođača susrećem se gotovo svakodnevno.

U prvoj godini rada djelatnost naše Zadruge svela se upravo na savjetodavnu, konzultantsku i info usluge poduzetnicima.

Da ne bismo ostali samo na riječima već da se vide i konkretni potezi u prvoj godini rada, uspjeli smo isfinancirati nabavku tri štanda koja koristimo za prezentaciju Zadruge odnosno poljoprivrednih proizvođača zadrugara i kooperanata zadruge na sajmovima.

Kroz sudjelovanja na sajmovima, radio emisijama, održavanjem predavanja nastojimo se nametnuti našim poljoprivrednicima i poduzetnicima jer moramo dokazati da nismo oni koji uništavaju zadrugarstvo već naprotiv što više ljudima približiti dostupnost zadruzi i uslugama zadruge, olakšati poslovanje, pomoći poduzetnicima procijeniti šanse za dobro i pozitivno poslovanje.

Zadruga IZAZOV
Vinarska 7B
10 312 Kloštar Ivanić
OIB: 38622223838

Predsjednik zadruge:
Josip Vrbat
Mob: 095/2244-888

Upraviteljica zadruge:
Jelena Lacković Žertuš
Mob: 091/760-9823

Zadruga izazov © 2020. Sva prava pridržana
Izrada web stranice: Make-or-brake j.d.o.o.

×
×

Košarica